Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική Ποιότητας

argaiv1395

Κύρια δραστηριότητα της Genesis Agro είναι η παροχή υπηρεσιών για στις μυοκτονίες και απεντομώσεις και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Επιχείρησης και σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

Η Genesis Agro δεσμεύεται να καλύπτει έγκαιρα και με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, προτείνοντας την κατάλληλη τεχνική λύση, τις δηλωμένες ανάγκες των πελατών της, να διαθέτει υπηρεσίες απεντόμωσης υψηλής ποιότητας, συμμορφούμενα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τα οποία παραδίδει στο χρόνο, στο χώρο και στην κατά το δυνατό συμφέρουσα τιμή.

Η Genesis agro επιτυγχάνει τα ανωτέρω μέσω:

  • της συνεχούς μέτρησης, παρακολούθησης και ανασκόπησης από την Διοίκηση των μετρήσιμων κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών, που έχουν τεθεί και της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων για την βελτίωσή τους,
  • της συχνής και επαγγελματικής επικοινωνίας με τους πελάτες και της διατήρησης άριστων και σταθερών σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας για την έγκαιρη διάγνωση των αναγκών τους,
  • της σωστής παρακολούθησης και της παροχής αξιόπιστων λύσεων και προτάσεων, μετά από ενδελεχή μελέτη των εξειδικευμένων αναγκών / προβλημάτων κάθε πελάτη,
  • της παροχής ολοκληρωμένων και ευέλικτων λύσεων που επιφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα,
  • της συνεχούς τεχνικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού, που απασχολεί,
  • της εμπορίας προϊόντων κατασκευασμένων με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και πάντα στα πλαίσια της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή τους,
  • της καθημερινής παρακολούθησης και διατήρησης των αποθεμάτων και της δυνατότητας άμεσης παράδοσης των προϊόντων,
  • της εφαρμογής Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000.